Header image  
Föreningens stadgar
 
line decor
  HEM  ::  
line decor
   
 

Stadgar


 Antagna vid årsmötet den 28 april 2004.
Reviderade maj 2005, november 2015 och mars 2019.
§ 1. Ändamål.ÖsterlenAkademien är en ideell  förening  som har till uppgift  att främja vetenskap, kunskap och bildning . Akademien har sitt säte i Skåne Tranås på Österlen.

§2 . Målsättning. ÖsterlenAkademien ska verka för att sprida kunskap inom Akademiens verksamhetsområde. Lustfyllda upplevelser, där estetiken möter den vetenskapliga sfären, ska vara Akademiens signum.

§ 3. Medlemmar.
Medlem ska vara disputerad  eller besitta motsvarande akademisk kompetens, alternativt gjort sig känd för förtjänstfullt arbete  inom kultur eller näringsliv. Medlem ska ha tydlig anknytning till Österlen.
Om Akademiens styrelse är enig därom kan dessutom till Akademien adjungeras personer, som  verkar i  enlighet med Akademiens  målsättning.
 

§4. Styrelse
Akademien leds av en styrelse bestående av 18 ledamöter.
Ordförande väljs av årsmötet för ett år.
Av övriga valda ledamöter utser årsmötet första gången halva antalet för ett år och de övriga för två år. I fortsättningen väljs hälften av ledamöterna årligen för en period av två år. Avgående styrelseledamot kan omväljas.
För val till styrelsen fordras 2/3 majoritet.
 

§5. Medlemavagift
Akademiens styrelse beslutar om storleken på medlemmars årsavgift.

§ 6. Presidium.
För att förbereda, planera och leda Akademiens möten ska Akademien utse ett presidium. Detta består av två  akademiledamöter och en administrativt ansvarig, tillika sekreterare. Presidiet svarar för protokoll, administration och räkenskaper.
Presidiet verkar under ett  verksamhetsår med möjlighet till omval.
Mellan mötena företräds Akademien av presidiet eller av de ledamöter som utses för respektive uppdrag. Om administrativt ansvarig, tillika sekreterare inte tillhör styrelsen, deltar denne vid Akademiens styrelsemöten, har rätt att yttra sig och framlägga förslag, men äger ej rösträtt.
 

§ 7. Ordinarie årsmöte.
Det ordinarie årsmötet är Akademiens högsta  beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska
äga rum under perioden oktober - november.
Presidiet kallar Akademiens ledamöter till ordinarie årsmöte senast  fyra veckor
före mötesdagen.
Förslag till dagordning sammanställs av presidiet och utsändes minst en vecka före mötesdagen.
Extra årsmöte sammankallas när presidiet finner det nödvändigt eller då minst minst 1/3 av ledamöterna  eller revisorn så begär.
Inom två veckor efter sådan begäran kallar presidiet till extra årsmöte att hållas inom två veckor efter kallelsens utfärdande.  Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas för vilka  mötet är utlyst.
 

§ 8.  Arbetsordning vid årsmöte
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas
1. Val av mötespresidium
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. I stadgeenlig ordning framlagda förslag och motioner
5. Val av
       - Ordförande för ett år
       - Halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2år
       - Sekreterare tillika kassör
       - Presidium
6. Inval av ledamöter samt utträden
7. Val av revisor
8. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 3
 

§ 9.  Motioner och andra handlingar till årsmötet. Motionsrätt tillkommer varje ledamot i Akademien. Motion ska vara presidiet tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Inlämnade motioner samt av arbetsutskottet och presidiet väckta förslag utsändes till ledamöterna tillsammans med dagordningen.


§ 10.  Ekonomiskt årsmöte
Det ekonomiska årsmötet,avseende Akademiens räkenskaper, ska hållas senast den 15 maj påföljande år. Vid detta möte ska  förutom föredragning av  räkenskaper och revisonsberättelse fastställas resultat- och balansräkning samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen.
 

§ 11.  Firmatecknare.
Akademiens firmatecknare är ordföranden och den administrativt ansvarige var för sig.
 

§ 12.  Räkenskapsår och revision.
Akademiens räkenskapsår avslutas den 31 december.
Räkenskaperna granskas årligen av en revisor.
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före det ekonomiska årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 5 dagar före det ekonomiska årsmötet.


§ 13. Styrelsemöten.
Målsättningen är att Akademiens styrelse sammanträder minst en gång  per kvartal. Presidiet kallar ledamöterna till styrelsemöte senast  fyra veckor före mötesdagen. Förslag till dagordning sammanställs av presidiet. 


§ 14. Beslut.
Akademien är med undantag för stadgeärenden beslutsmässig när minst hälften av styrelsen deltar i mötet.
Beslut avgörs, med undantag för stadgeärenden med enkel majoritet bland de deltagande. Justerat mötesprotokoll utsändes till ledamöterna.


§ 15. Inval och utträden.
Nya medlemmar ansöker om plats i Akademien alternativt genom att akademiens styrelseledamöter lämnar förslag till akademiens presidium. Styrelsen beslutar om inval av ny medlem, som uppfyller antagningskrav i enlighet med § 3. För inval till Akademien krävs enkel majoritet i styrelsen.
Medlem som önskar utträda ur akademien anmäler detta  skriftligen till presidiet. Beslut om medlems utträde sker vid det ordinarie årsmötet.
Medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål, eller som genom sitt uppträdande skadar dess anseende, kan av styrelsen uteslutas. Härför fordras beslut med tre fjärdedels majoritet.
Akademiens styrelse har rätt att utse hedersmedlemmar.
 

§ 16. Stadgeändring.
Årsmötet beslutar om antagande och ändring av stadgar.
För stadgeändring fordras tre fjärdedels majoritet av antalet föreningsmedlemmar vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


§ 17. Upplösning.
Beslut om upplösning av Akademien följer samma regler som för stadgeändring.
Vid upplösning tillfaller Akademins tillgångar institution som förväntas arbeta  i Akademiens anda.